Preambule

De Duitse versie van de algemene voorwaarden vormt de originele versie. De vertaalde versies van de algemene voorwaarden in andere talen zijn uitsluitend ter informatie. Ze vervangen niet de originele versie in het Duits.

De algemene voorwaarden (T&C's) worden gesloten tussen de persoon die een aankoop doet op de online verkoopsite one-k-wheels.com en het bedrijf Evolime GmbH.

De persoon die de aankoop doet, moet meerderjarig zijn. De koper erkent de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zonder enige beperking.


ALGEMENE VOORWAARDEN (T&C) en Herroepingsinstructie

van Evolime GmbH
Gewerbestr. 4d
67251 Freinsheim
Tel.: 06353/ 917 4000
E-mail: info@one-k-wheels.de

1. Voorwerp van de Overeenkomst en Toepassingsgebied van deze (T&C) en Herroepingsinstructie

1.1 Voor de zakelijke relatie tussen u (hierna te noemen "Koper") en Evolime GmbH (hierna te noemen "Verkoper") gelden alleen de T&C in hun geldige versie op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De verkoper aanvaardt geen afwijkende voorwaarden, tenzij de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk instemt met hun geldigheid.

1.2 Het productaanbod in de online winkel van de verkoper is uitsluitend gericht op consumenten in de zin van § 13 BGB. Volgens deze definitie is een consument een natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of zelfstandige activiteit kunnen worden toegeschreven.

1.3 Door de bestelling te plaatsen, bevestigt de koper dat hij de overeenkomst met de verkoper aangaat als consument.

2. Klantaccount

2.1 Om de online winkel te gebruiken, kan de klant een klantaccount openen. Tijdens de registratie moet juiste en volledige informatie worden verstrekt. Gegevens van derden mogen niet zonder hun toestemming worden gebruikt.

2.2 De koper is verplicht om toegangsgegevens zoals wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en de verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies of ongeoorloofd gebruik van de toegangsgegevens.

3. Sluiten van de Overeenkomst

3.1 Door de bestelling te plaatsen, doet de koper een rechtsgeldig aanbod voor het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer de verkoper het aanbod accepteert door de goederen te verzenden of een e-mail met een aanvaardingsverklaring naar de koper te sturen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail bij ontvangst van de bestelling vormt geen aanvaardingsverklaring van de verkoper. Deze e-mail bevestigt alleen dat de verkoper het aanbod van de koper heeft ontvangen.

3.2 De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen. De koper heeft geen directe toegang tot de opgeslagen tekst van de overeenkomst. De koper kan de specifieke bestelgegevens verkrijgen uit de orderbevestiging die door de verkoper per e-mail is verzonden.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De prijzen vermeld in de online winkel van de verkoper zijn eindprijzen inclusief de respectievelijk geldende btw.

4.2 De aankoopprijs is verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 In geval van betaling per factuur omvat deze factuur de vervaldatum.

5. Leveringsvoorwaarden

5.1 Indien er naast de aankoopprijs extra leverings- en/of verzendkosten ontstaan, worden deze vermeld in de artikelomschrijving in de online winkel.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Informatie over de levertijd is altijd vrijblijvend, tenzij de leveringsdatum uitdrukkelijk door de verkoper is gegarandeerd.

5.3 De plaats van uitvoering is het statutaire zetel van de verkoper.

5.4 In individuele gevallen kan de verkoper aanbieden om een product dat aanvankelijk niet beschikbaar is, later te verzenden wanneer het beschikbaar komt (backorder). In dit geval betaalt de koper geen extra verzendkosten of rembourskosten voor de backorder.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Herroepingsrecht

Voor consumenten in de zin van § 13 BGB (zie clausule 1.2 van deze T&C) geldt de volgende herroepingsinstructie.

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die

niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen; in het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die u hebt besteld als onderdeel van één bestelling en die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen; in het geval van een overeenkomst voor de levering van goederen in meerdere deelleveringen of stukken, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deellevering of het laatste stuk in bezit heeft gekregen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Evolime GmbH, Gewerbestr. 4d, 67251 Freinsheim, E-mail: info@one-k-wheels.com) uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen meedelen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) waarin u uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen kenbaar maakt. Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw herroeping van deze overeenkomst. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terugzenden of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen in geval van herroeping van uw verklaring tot het aangaan van een overeenkomst. Dit geldt ook indien de goederen niet per reguliere post kunnen worden teruggezonden vanwege hun aard.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, ongeacht de juridische grondslag, met name voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, schending van verplichtingen bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, is beperkt voor zover deze is gebaseerd op schuld, overeenkomstig deze Clausule 8.

8.2 De verkoper is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere tussenpersonen, tenzij het gaat om een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen om (i) zich te houden aan leveringstermijnen, maar alleen voor zover deze uitdrukkelijk zijn gegarandeerd.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade, ongeacht de juridische grondslag, met name voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk, schending van verplichtingen bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, is beperkt voor zover er sprake is van schuld, overeenkomstig deze Clausule 9.
9.2 De verkoper is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere tussenpersonen, tenzij het gaat om een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Tot de essentiële contractuele verplichtingen behoren de verplichtingen om (i) zich te houden aan leveringstermijnen, maar alleen voor zover deze uitdrukkelijk zijn gegarandeerd door de verkoper, (ii) het leveringsitem vrij te leveren van aanzienlijke gebreken, en (iii) beschermings- en zorgplichten die noodzakelijk zijn om de klant in staat te stellen het leveringsitem te gebruiken in overeenstemming met het contract, of om het leven of de ledematen van het personeel van de klant te beschermen of om te beschermen tegen aanzienlijke schade aan hun eigendommen.
9.3 Voor zover de verkoper aansprakelijk is voor schade overeenkomstig Clausule 9.2, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die de verkoper voorzag als een mogelijke consequentie van een contractbreuk op het moment van het sluiten van de overeenkomst, of die hij had moeten voorzien bij het uitoefenen van de normale zorg. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken in het leveringsitem zijn ook alleen vergoedbaar voor zover dergelijke schade typisch te verwachten is bij het gebruik van het leveringsitem zoals bedoeld. Schade voortvloeiend uit boeteclausules of gestandaardiseerde compensatieclausules van welke aard dan ook waar de klant zichzelf aan heeft onderworpen ten behoeve van derden, worden alleen beschouwd als voorzienbaar of typisch verwacht voor de verkoper indien deze schriftelijk aan hem zijn bekendgemaakt, met specifieke vermelding van de voorwaarden en het bedrag en de berekeningsmethode vóór de sluiting van de koopovereenkomst.
9.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande Clausules 9.1 tot 9.3 zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of op grond van de Productaansprakelijkheidswet.

10. Garantie

De garantie voor gebrekkige producten is gebaseerd op de wettelijke bepalingen, §§ 433 e.v.

11. Toepasselijk Recht en Slotbepalingen

11.1 Op alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten wordt uitgesloten. Indien de koper zijn gewone verblijfplaats niet in Duitsland heeft maar in een andere EU-lidstaat en de nationale bepalingen daar verdergaande consumentenbeschermingsrechten vaststellen dan het Duitse recht, zijn de nationale bepalingen van de gewone verblijfplaats van de koper van toepassing (artikel 6, lid 2, Rome I Verordening).
11.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
Vanaf april 2022